Algemene voorwaarden

Welkom op de website van Investurion .

We hebben enkele regels opgesteld om ervoor te zorgen dat we deze gebruiksvoorwaarden graag voor iedereen nuttig, informatief en veilig willen houden www.investurion.nl is gebouwd op vertrouwen en deze overeenkomst helpt dat vertrouwen te bevorderen bij alle gebruikers van onze service.

Deze overeenkomt beschrijft de algemene voorwaarden waaronder u de diensten op www.investurion.nl gebruikt door uw online registratie voor www.investurion.nl in te vullen. U gaat akkoord met alle voorwaarden die in deze overeenkomst zijn vermeld. Als u niet akkoord gat met de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn vermeld. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen die in deze overeenkomst zijn vermeld, gelieve deze site dan niet te gebruiken.

WWW.INVESTURION.NL behoudt zich het recht voor om deze richtlijnen en disclaimer op elk moment te kunnen wijzigen, en u gaat er automatisch mee akkoord dat elk bezoek dat u brengt aan www.investurion.nl onderworpen is aan de huidige richtlijnen. Als u vragen heeft die deze gebruiksvoorwaarden niet beantwoorden, kunt u een e-mail sturen naar Contact@investurion.nl Tenzij hierin anders bepaald, is deze gebruiksovereenkomst van toepassing op alle gebruikers van elke dienst op onze website

1. Disclaimer

Investurion is een zelfstandige en onafhankelijke juridische entiteit .

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene richtlijn voor zaken die van belang kunnen zijn. De toepassing en impact van geldende wetten in Nederland kunnen sterk variëren op basis van de specifieke betrokken feiten. Gezien de veranderende aard van wetten, regelgevingen en voorschriften en de inherente gevaren van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden zijn in de informatie op deze site. Daarom mag deze site niet worden gebruikt door derden.

2) Hoewel we er alles aan hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website is verkregen uit betrouwbare bronnen, Zo zijn wij bij Investurion niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen, of voor de resultaten die zijn verkregen door het gebruik van informatie op onze website. Alle informatie op deze website wordt verstrekt “zoals deze is”, zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, actualiteit of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot garanties van prestatie, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Investurion, of haar directie ,managers, functionarissen, adviseurs , haar advocaten of werknemers daarvan zijn in geen geval aansprakelijk jegens u of iemand anders voor een beslissing die is genomen of een actie die wordt ondernomen op basis van de informatie op deze site of voor enige gevolgschade, speciale of soortgelijke schade, zelfs indien op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

3. Geen doorverkoop van diensten of informatie U stemt nadrukkelijk ermee in om informatie verkregen van Investurion niet door te verkopen aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Investurion.

4. Geschillen

In het geval dat u een geschil heeft met ons, ontslaat u Investurion (en haar directie en werknemers) van claims, eisen en schadevergoedingen (feitelijk en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, vermoed en onverwacht, openbaar gemaakt en niet openbaar gemaakt, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met dergelijke geschillen.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Investurion of haar directie en werknemers zijn in geen geval aansprakelijk voor gederfde inkomsten of enige speciale, incidentele of gevolgschade

Hoe dan ook ontstaan, onder contract, onrechtmatige daad of enige andere aansprakelijkheidstheorie, die voortvloeit uit of in verband staat met deze gebruiksvoorwaarden. Onze aansprakelijkheid, en de aansprakelijkheid van Investurion, jegens u of derden in elke omstandigheid die voortvloeit uit uw gebruik van www.investurion.nl of enige van de informatie, functies of inhoud ervan, is nul .

6. Systeemintegriteit

U als gebruiker stemt ermee in geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van website van Investurion of enige dienst die op onze site wordt aangeboden te verstoren of proberen te verstoren. U stemt ermee in geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze website vormt. Als u een wachtwoord/ logincode heeft gekregen, gaat u ermee akkoord deze niet aan derden bekend te maken of deze voor ongeoorloofde doeleinden te gebruiken.

7. Bescherming van onze gegevens.

Al het materiaal op onze website wordt beschermd door copyright rechten en bij schending daarvan zullen wij bij Investurion direct actie ondernemen via de bevoegde rechtbank.. Behalve zoals hierin vermeld, mag hier niets van worden gekopieerd, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Investurion of de copyrighthouder. Er wordt bij uitzondering toestemming verleend om het materiaal op deze site alleen voor intern gebruik door het bedrijf en onze medewerkers weer te geven en te downloaden. Deze toestemming wordt automatisch beëindigd als u een van deze voorwaarden schendt. Bij beëindiging moet u alle gedownloade informatie onmiddellijk vernietigen. Elk ongeoorloofd gebruik van materiaal dat op deze site wordt gevonden, kan in strijd zijn ons copyright.

8. Privacybeleid

Door op de link “Privacybeleid” te klikken kunt u ons privacybeleid lezen en deze maakt deel uit van onze gebruiksvoorwaarden.

9. Schadeloosstelling

U als gebruiker stemt in met het vrijwaren van elke claim of eis die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten die door Investurion op haar website worden weergegeven , of door u of een andere persoon die uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt, wordt geleverd. U stemt er ook mee in dat u Investurion schadeloos stelt vrijwaart voor alle kosten om dergelijke claims te verdedigen.

10. Geen garantie op onze diensten

Wij bieden onze diensten op onze website www.investurion.nl aan zonder enige garantie. Wij wijzen specifiek claims die gaan over Privacy en inbreuk af . En geeft Investurion geen enkele garantie dat onze informatie op www.investurion.nl veilig of foutloos of betrouwbaar zullen zijn.

11. Intellectueel eigendom Investurion.

Alle informatie, inclusief opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen van Investurion meegedeeld via onze website, zijn exclusieve eigendom van Investurion. Zonder toestemming van Investurion mag u derhalve niets kopiëren, opnemen, verspreiden of anderszins gebruiken . U gaat hierbij akkoord . Het is verboden om onwettig, lasterlijk, schandalig, opruiend materiaal jegens Investurion te posten of te verzenden op welke manier dan ook.
Dit op basis van een direct opeisbare som van minimaal 5000 euro per geconstateerde overtreding.

Logo en het handelsmerk van Investurion , afbeeldingen en teksten mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of gebruikt worden. Bovendien vallen alle teksten, afbeeldingen, en verdere gegevens op de website van www.investurion.nl onder ons copyright.

12. Heeft u vragen ?

Heeft u vragen of opmerkingen ? Dan kunt u ons een e-mail sturen . Wij lezen alle e-mails die u ons stuurt . Echter kan het mogelijk zijn dat we ze niet allemaal kunnen beantwoorden. Houd er rekening mee dat we geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor de e-mail die u ons stuurt. En uzelf de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het bericht, en vertrouwelijke informatie in uw berichten. Alle rechten op ingezonden e-mails die aan ons worden voorgelegd, worden het exclusieve eigendom van Investurion

13. Geschillen zullen worden overgedragen aan de bevoegde rechtbank in deze.
Rechtbank Arnhem.

Heeft u nog vragen ? neem dan contact met ons op via contact@investurion.nl